maanantaina, helmikuuta 11, 2013

Lisää liikuntakerhoja

Espoon kaupunginvaltuusto valitsi minut liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtajaksi tammikuussa 2013. Ensimmäinen kokouksemme on helmikuun lopulla. 

Mielipiteitä minulta löytyy ja ajatuksia siitä miten liiikunta- ja nuorisotoimintaa saisi Espoossa paremmaksi. Mielipidekirjoitukseni Helsingin Sanomissa julkaistiin lauantaina 9.2. Osallistuin kirjoituksella keskusteluun lasten liikuntaharrastusten kustannuksista. Kirjoituksen otsikko oli muutettu toimituksen taholta, mutta väliäkö tuolla.


Liikuntakerhoja myös pienituloisten lapsille

Las­ten lii­kun­ta­har­ras­tus­ten kus­tan­nuk­set ovat nous­seet häm­mäs­tyt­tä­vän suu­rik­si, ku­ten HS:n ju­tus­sa (Ur­hei­lu 6. 2.) ker­rot­tiin.
Ar­vioi­den mu­kaan esi­mer­kik­si kil­pa­voi­mis­te­lus­sa vuo­si­kus­tan­nuk­set ovat lap­sen ta­sos­ta riip­puen 3 000–6 000 eu­roa vuo­des­sa. Kil­pa­ui­ma­rin van­hem­mat taas mak­sa­vat lap­sen har­ras­tuk­ses­ta usei­ta tu­han­sia eu­ro­ja vuo­des­sa. Jää­kie­kos­sa tun­tuu ole­van ta­val­lis­ta, et­tä 10–12-vuo­tiail­la kuu­kau­si­mak­sut ovat noin 250 eu­roa ja si­tä van­hem­mil­la 400–500 eu­roa. Tä­män li­säk­si tu­le­vat vie­lä va­rus­te­lu­ku­lut. Pie­ni­tu­loi­set jou­tu­vat unoh­ta­maan kal­liit las­ten har­ras­tuk­set.
Kau­pun­ki ei pys­ty mer­kit­tä­väs­ti vai­kut­ta­maan las­ten ur­hei­lu­har­ras­tus­ten hin­taan seu­ra­toi­min­nas­sa, mut­ta kau­pun­ki pys­tyy tar­joa­maan lap­sil­le edul­li­sia mah­dol­li­suuk­sia har­ras­taa lii­kun­taa, las­ten ko­keil­les­sa ja naut­ties­sa eri­lai­sis­ta lii­kun­ta­muo­dois­ta.
Esi­mer­kik­si Es­poos­sa kau­pun­ki ja ur­hei­lu­seu­rat jär­jes­tä­vät yh­teis­työs­sä kou­lu­lai­sil­le ja nuo­ril­le Sport­tis­ker­ho­ja. Ne ovat mo­ni­puo­li­sia har­ras­te­lii­kun­ta­ker­ho­ja il­ta­päi­vi­sin esi­mer­kik­si kou­luis­sa ja jää­hal­leis­sa. Osa ker­hois­ta on il­mai­sia. Ker­hot ovat ol­leet suo­sit­tu­ja.
Mut­ta ylä­kou­lu­ikäi­sil­le lap­sil­le vas­taa­via ker­ho­ja ei oi­kein ole, vaik­ka tar­ve har­ras­taa il­man kil­pai­lu­toi­min­taa on sil­loin suu­rim­mil­laan. Ta­voit­tee­na tu­li­si­kin ol­la, et­tä pys­tym­me tu­le­vai­suu­des­sa kau­pun­gin avus­tus­po­li­tii­kan avul­la luo­maan vä­hän van­hem­mil­le lap­sil­le edul­li­sia har­ras­te­lii­kun­ta­ker­ho­ja seu­ro­jen ja kau­pun­gin yh­teis­työl­lä.
Mo­net yk­si­lö­la­jit, esi­mer­kik­si ju­do ja ylei­sur­hei­lu, vai­kut­ta­vat koh­tuu­hin­taisil­ta las­ten ur­hei­lu­har­ras­tuk­sil­ta, mut­ta pal­loi­lu­la­jeis­sa ei voi kuin ih­me­tel­lä mak­su­jen ta­soa.
Ur­hei­lu­seu­ro­jen ja -liit­to­jen oli­si syy­tä poh­tia, mi­ten kus­tan­nuk­sia voi­daan alen­taa la­jin si­säi­sin toi­min. Muu­ten vain elii­tin lap­set har­ras­ta­vat.

Antti Aarnio
liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja (sd)
Espoo

Sain kirjoituksen jälkeen muutamia kommentteja, mistä ilmeni etten ole ihan väärässä. Tässä yksi hyvä palaute: 
"Hei,
kiitos tämänpäiväisestä Hesarin mielipidekirjoituksesta. Juuri näin on, teineille ei Espoosa ole minkäänlaisia harrasteliikuntakerhoja , vaan kaikki tähtäävät kilpailutoimintaan. Toivonkin, että tähän tulee pikemmiten muutos , sillä haluja nuorilla on harrastaa liikuntaa, mutta mahdollisuuksia edulliseen harrastepohjaiseen liikuntaan ei ainakaan Espoonlahden alueella ole.

Talvisin terveisin yhden teini-ikäisen pojan äiti"

Nyt kääritään sitten hihat ja yritetään edistää kerhojen syntymistä!

Ei kommentteja: