maanantaina, syyskuuta 21, 2009

Sos- ja terv.lautakunnan lista tiistaina 22.9

Ohessa huomisen kokouksen lista. Ennakkon keskustelua aiheuttanee eniten kohta kolme.


3. Vuoden 2010 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2010-2012 (KH/KV)
Lautakunnan päätettäväksi tuodaan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi, vastaukset raha-asia-aloitteisiin, vammais- ja vanhusneuvoston esityksiin sekä toimialan tavoitteet.

Sosiaali- ja terveystoimen toimintamenot vähenevät 2,6 milj. eurolla vuoden 2009 tasosta ja ne ovat noin 558 milj. euroa vuonna 2010. Vuonna 2011 menoja vähennetään 5,6 milj. euroa ja vuonna 2012 vastaavasti edellisestä vuodesta 2,8 milj. euroa. Strategiakauden keskeisin tavoite on parantaa kaupungin rahoitustasapainoa ja toteuttaa tuottavuusohjelma.

• Palvelut kohdistetaan niitä eniten tarvitseville, palvelutarve arvioidaan
• Palvelurakennetta uudistetaan: sähköistä asiointia lisätään, painopiste laitoshoidosta avohoitoon
• Palveluja keskitetään isompiin yksiköihin
• Puhelintavoitettavuus paranee
• Välittömän asiakastyön osuus työajasta kasvaa
• Henkilökunnan määrän pitää vähentyä 2 % vuonna 2010, jotta talouden tasapainotustavoite saavutetaan.
• Sosiaali- ja terveystoimesta siirtyy suomenkielinen päivähoito vuoden 2010 alussa sivistystoimeen.


4. Vuosien 2010 - 2014 investointiosan koneiden ja kaluston sekä aineettomien
hyödykkeiden esitykset (KH)
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle varattavaksi vuoden 2010 talousarvioon koneita ja kulustoa varten 1 476 000 € ja aineettomia hyödykkeitä varten 467 000 € määrärahaa.

5. Lausunto sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2010 - 2014 investointiohjelmasta
Esitetään, että lautakunta antaa lausuntonsa kaupunginhallitukselle. Tilakeskuksen johtokunnan esittämä investointisuunnitelma sisältää kaikki sosiaali- ja terveyslautakunnan esittämät hankkeet. Muutokset koskevat lähinnä hankkeiden ajoitusta.

Lausunnossa esitetään eräiden hankkeen ajoituksen muuttamista sosiaali- ja
terveyslautakunnan aiemman esityksen mukaiseksi (Riilahden toimintakeskus, Auroran vastaanottokoti, Suviniityn ja Nepperinportin päiväkodit, Nuumäen hammashoitola ja päiväkoti). Käyttömenojen hillitsemiseksi esitetään Viherkodin laajennuksen siirtämistä vuoden 2014 jälkeen toteutettavaksi. Viherkodin peruskorjaus tulee toteuttaa vuosina 2011-2012.

Vuosina 2010 - 2014 esitetään toteutettavaksi Kauklahden, Soukan ja Tapiolan sekä
Leppävaaran alueille elä ja asu seniorikeskukset (vuokratilat). Espoon sairaala -hankkeen valmistelua varten on esitetty vuosille 2010 -2012 yhteensä 10,5 milj €. Hankkeen rahoituksesta päätetään tämän vuoden aikana.

Keväällä tilakeskuksesta saadun tiedon mukaan Kauklahden lähipalvelukeskuksen kunto on siinä määrin huono, ettei kiinteistö ole peruskorjattavissa. Lähipalvelukeskuksen terveyspalvelut annetaan nyt Samarian terveysasemalta. Palvelujen järjestäminen jatkossa sisältyy joulukuussa lautakuntaan tuotavaan palveluverkkosuunnitelmaan. Samoin Nuumäen päiväkodin ja hammashoitolan sijoittuminen arvioidaan osana palveluverkkosuunnitelmaa, päivähoidolle saattaa vapautua muita tiloja, jolloin ei tarvittaisi uudisrakentamista.

Nyt esitettävistä hankkeista Matinkylän terveysaseman laajennus ja Samarian laajennus perheiden taloksi tukevat merkittävästi palvelujen keskittämistä koskevia tavoitteita, samoin kuin vanhusten palvelujen Elä ja asu -seniorikeskusten toteuttaminen.

6. Lasten kotihoidon tuen harkinnanvaraisen Espoo-lisän maksuperusteiden
muuttaminen
Lautakunnalle esitetään kotihoidontuen Espoo-lisän ehtojen tiukentamista niin, että 1.1.2010 alkaen Espoo-lisää voi saada vain jos perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona. Esiopetusikäinen lapsi voi osallistua samaan aikaan esiopetukseen. Jos kotihoidon tuella olevan lapsen sisaruksella on erityisen tuen tarve ja hänelle suositellaan päivähoitoa, voidaan perheelle maksaa Espoo-lisää, vaikka erityistä tukea tarvitseva sisarus olisi päivähoidossa.

Espoossa on lakisääteiseen kotihoidontukeen oikeutettuja lapsia vuosittain keskimäärin noin 5 300, joista perheen nuorimpia alle 3-vuotiaita lapsia noin 3 700 ja sisaruksia yhteensä 1 600. Helmikuussa 2009 kunnallisessa päivähoidossa oli noin 720 lasta, joiden toinen vanhempi oli kotona. Jos nämä lapset jäisivät kotihoitoon, Espoon päivähoitokustannukset alenisivat
vuodessa lähes 7,5 milj. euroa.

Esityksen mukaan Espoo-lisän suuruus ei muutu, kuntalisää maksettaisiin ensi vuonnakin 218,64 euroa kuukaudessa. Tällä hetkellä kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan noin 20 prosentissa Suomen kunnista.

7. Lastensuojelun palvelurakenteiden kehittäminen 2009-2011
Lautakunnalle esitetään palvelurakenneuudistuksen hyväksymistä. Lisäksi esitetään, että Espoonlahden ja Honkamäen kiinteistöissä suunniteltuja lasten-/nuorisokotipalveluja toteutetaan ns. julkisena palveluvelvoitteena eli ilman kilpailutusta.

Espoon lastensuojelun palvelurakennetta halutaan uudistaa siten, että vähennetään huostaanottoja ja sijoituksia laitokseen. Sen sijaan lisätään tukea nuorille ja perheille heidän omassa ympäristössään. Avohuollon palveluja monipuolistetaan ja erityisesti nuorille kehitetään nykyistä intensiivisempiä ns. välimaaston palveluja. Pienet huostaan otetut lapset sijoitetaan ensisijaisesti perhehoitoon.

Espoossa noin puolet kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista on 13-15-vuotiaita. Tämänikäisten nuorten huostaanotto on todettu melko tehottomaksi keinoksi parantaa perheiden ja nuorten elämäntilannetta. Uutena ns. välimaaston palveluna aloitettiin viime keväänä 12-17-vuotiaille nuorille suunnattu päiväosasto, jota ylläpitää Kalliolan vastaanottokoti.

Esitetään, että vuonna 2010 Espoonlahden lastenkoti ja Honkamäen vastaanottokoti yhdistetään samoihin tiloihin Kivenlahteen palvelukeskukseksi, jossa tarjotaan vastaanottotoimintaa ja välimaaston palveluja. Tähän uuteen yksikköön tulee vastaanottokodin lisäksi päiväosasto ja tehostetun perhetyön ryhmä. Lisäksi keskus tarjoaa kriisi- ja kotiuttamispalveluja sekä kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten psykiatrista konsultaatiota. Ensi vuonna perustetaan myös 4 työntekijän muodostama intensiivistä kuntouttavaa työtä tekevä työryhmä, joka tarjoaa nuorille ja heidän perheilleen tiivistä tukea huostaanoton ehkäisemikseksi.

Pienille lapsille kehitetään vastaanottoperhe-toimintamallia, jotta vauvat ja pienet lapset voidaan sijoittaa pääsääntöisesti perheisiin.

Espoonlahden lastenkodilta vapautuviin tiloihin perustetaan 12-paikkainen lasten- ja nuorisokoti ja Honkamäen vastaanottokodin tiloihin seitsemänpaikkainen nuorisokoti yksityisen palveluntuottajan kanssa. Hankinta toteutetaan ensimmäistä kertaa julkisena palveluvelvoitteena. Tämä tarkoittaa, että hankintaa ei ole välttämätöntä kilpailuttaa tilanteissa, joissa tosiasiallisia palveluntarjoajia on rajoitettu määrä tai vain yksi.


8. Viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen
Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevaa sääntöä (delegointisääntö) esitetään muutettavaksi lapsiperheiden kotipalvelun ja tukipalvelun asiakasmaksupäätösten osalta 1.9.2009 lukien siten, että asiakasmaksujen päätöksenteko tapahtuu taloushallinnossa.
Valmistelijat/lisätietoja: lakimies Eila Mustonen, puh. (09) 816 23006

9. Etelä-Suomen lääninhallituksen auditointiraportti Espoon seudun elintarvikevalvonnasta
Esitetään, että lautakunta merkitsee tiedoksi. Lääninhallituksen mukaan auditoinnin perusteella henkilöstövoimavarat eivät riitä Espoon seudun elintarvikevalvonnan hoitamiseksi. Tarkastustavoitteista toteutui viime vuonna puolet. Lääninhallituksen mukaan Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan on tarpeen päättää, miten velvoitteet aiotaan hoitaa ja esittää tarvittaessa toimenpiteet lisähenkilöstön saamiseksi.


10. Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten jaostojen sekä sosiaali- ja terveystoimen
toimialaan kuuluvien päätösten laillisuus
Lautakunta valvoo päätösten laillisuuden.

11. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät
Lautakunta merkinnee tiedoksi.

12. Valtuustoaloite Kaski ryhmä ry:n toiminnan jatkamisesta (KH/KV)
17 valtuutettua esittää että Espoon kaupunki selvittää kiireellisesti, miten se voisi turvata Kaski- ryhmä ry:n toiminnan jatkumisen. Kaski-ryhmä on espoolainen yhdistys jonka tavoitteena on toimintakyvyn palautuminen talousongelmaisille järjestämällä tukea ja vertaisryhmätoimintaa. Vastauksen mukaan kaupunki pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan edistämään, että yhdistys saisi rahoitusta RAY:lta ja TE-keskukselta. Lautakunta päättää vuosittain avustusmäärärahojen jaosta.

Esityslista ja päätökset:
http://www.espoo.fi/asianhallinta.asp?path=1;28;11866;11869;549;689;787;892

Ei kommentteja: