perjantaina, huhtikuuta 26, 2024

Hakkuulupa Espoon keskuspuistoon ja ilmanvaihtokone Tapiolan Pohjantorille?


Kaupunkisuunnittelulautakunta kokousti keskiviikkona 24.4. ja ennakko arvailujen mukaisesti erityisesti kaksi asiaa keskustelutti. Nimittäin maisematyölupapäätös keskuspuistossa sijaitsevalle kiinteistölle ja ehdotus Pohjantorin asemakaavan muuttamiseksi. 

Maisematyölupapäätös 2024-23 Espoon kaupungin 21. kaupunginosassa (Henttaa) Kokinkylän kylässä kiinteistölle RNro 1:170, osoite Olarinniityntie 5 (Keskuspuisto), pöydälle 10.4.2024

Espoon keskuspuiston maita omistavat myös yksityiset maanomistajat, ja erästä omistajajoukkoa edustava Metsänhoitoyhdistys on hakenut maisematyölupapäätöstä metsänhoidollisia toimenpiteitä varten omistamalleen kiinteistölle, jonka kokonaissuuruus on reilut 35 hehtaaria (karttakuviossa katkoviivalla merkitty alue).  Varsinaiset toimenpiteet kohdistuvat reilun kuuden hehtaarin alueelle, alueen itäreunaan. 

Toimenpiteet ovat erilaisia tällä kuuden hehtaarin alueella, osassa kohtaa tehdään ensiharvennusta, jossain poimintaharvennusta ja yhdessä 0,9 hehtaarin (siis noin 90 m x 100 m  alueella) on suunniteltu tehtävän avohakkuu/ lehtipuut ja männyt säästetään.  Suunnitelmat ovat tarkkoja ja alueen luontoarvot on selvitetty tarkasti. 

Avohakkuu on jo terminä sellainen, että se herättää intohimoja, varsinkin jos sellaista aiotaan tehtävän Suomen toiseksi suurimman kaupungin keskuspuistossa. Nyt ei olla missään backskogan av Pedersöre - tyylisessä paikassa. 

Koska alue on voimassa olevassa yleiskaavassa merkitty virkistysalueeksi, maanomistajan on haettava työlle maisematyölupaa. 

Lautakunta myöntää tai hylkää luvan.  Maisematyölupaa arvioidaan vain sen kannalta, vaikeuttaako toimenpide alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmeleeko, se kaupunki- tai maisemakuvaa.  Päätökseen voi liittää tarpeellisia lupamääräyksiä.

Kokouksessa kävi ilmi, että maanomistajalla on aika vahva oikeus suorittaa metsänhoidollisia toimenpiteitä omistamallaan kiinteistöllä.  Lautakunnalle esitettiin päätösehdotukseksi, että lupa myönnetään, koska "Näin toteutettuna esitetyt hakkuut eivät vaikeuta alueen käyttämistä asema- tai yleiskaavassa varattuun tarkoitukseen eivätkä hakkuut turmele kaupunki- tai maisemakuvaa". Se, että pieni alue avohakataan/ lehtipuut ja männyt säästetään, ei ole sellainen pysyvä kaupunki- tai maisemakuvaa turmeleva toimenpide. 

Lautakunnassa kuitenkin äänestettiin erilaisten vaihtoehtojen väliltä. Puheenjohtajan ehdotus, jota itsekin kannatin, tuli enemmistön kannaksi. Lupa myönnettiin, mutta sille asetettiin hieman tarkennuksia. Kiistanalaisen kohdan (kuvio 14) osalta päätettiin, että  Asemakaava-alueen rajaa vastaan tulee jättää vähintään 25 metriä leveä puustoinen kaistale, jolta poistetaan vain vaaralliset ja huonokuntoiset puut. 

Pohjantorin osalta kyse on vanhan liikekeskuksen uudistamisesta, jota varten kiinteistönomistaja on hakenut asemaakan muutosta. Ja kun Tapiolassa ollaan, jokainen asemakaavan muutos on erityisen suurennuslasin (ja julkisen huomion alla). 

Lautakunnalle esitelty ehdotus vaikutti muuten hyvältä, mutta rakennuksen korkeus, tai oikeastaan katolle suunniteltu ilmanvaihtokone keskustelutti. Tuleeko siitä liian hallitseva? Voidaanko ilmanvaihtokone sijoittaa rakennuksen sisälle? Tällaiset keskustelut ovat hankalia lautakunnan jäsenen näkökulmasta, koska mielipiteitä toteutustavasta lautakunnan jäsenillä löytyy, mutta tietoa kustannuksista ja realistisista toteutusmahdollisuuksista ei välttämättä. 

Lautakunta päätti lopulta palauttaa ehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi siten, että rakennuksen nykyinen luonne säilyy. Lisäksi selvitetään ratkaisua, jossa ilmanvaihdon konehuone sijoitetaan maantasoon tai kellariin. 

Muut asiat menivät esityslistan mukaisesti, mutta Laakakivi-Laajalahti asemakaavan muutosehdotus jätettiin kokouksessa pöydälle. 


Ei kommentteja: