maanantaina, tammikuuta 16, 2023

Tärkeitä kaavoja käsittelyssä kaupunkisuunnittelulautakunnassa 18.1.2022

 Kaupsu kokoustaa keskiviikkona 18.1.2022 ja esityslistalla on merkittäviä asioita. Käyn läpi oleelliset asiat:

Turvesuonristi, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 120503, 17. kaupunginosa Laajalahti, pöydälle 8.12.2022

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa urheilu- ja virkistystoimintojen sekä niitä tukevien palvelujen rakentaminen Turveradantien itäpuolelle sekä Tapiolan golfkeskuksen klubirakennuksen laajentaminen ja majoitustoiminnan salliminen alueella. 

Tämä sopinee minulle. 

Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2023, pöydälle 8.12.2022

Työohjelma kertoo mitä kaavoja valmistellaan ja tuodaan päätöksentekoon kuluvan vuoden aikana. En näe tarvetta ohjelman muuttamiseen, tämä käy sellaisenaan minulle (mutta voi olla että työohjelmaan halutaan jotain lisäyksiä).

Espoon yleiskaava 2060 tavoitteetTämä on yksi isoista asioista. Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle alla olevat asiat yleiskaavan tavoitteiksi. Yleiskaava tähtää vuoteen 2060 eli 37 vuoden päähän. Ken meistä vielä silloin elää, saa nähdä miten yleiskaavan tavoitteet toteutuvat. 

Tavoitteet ovat mielestäni riittävän hyviä, niiden pohjalta on hyvä alkaa rakentamaan tulevaa yleiskaavaa.

1) Espoo kasvaa ja tiivistyy kestävästi

Varaudutaan kaupungin kasvuun.

Ohjataan uusi rakentaminen ensisijaisesti joukkoliikenteen runkoyhteyksien varrelle ja huolehditaan ajoneuvoliikenteen toimivuudesta.

Mahdollistetaan omaleimaisten kerros- ja pientaloalueiden kehittyminen ja torjutaan segregaatiota.

Vahvistetaan innovaatiokeskittymiä ja turvataan monipuolisen elin-keinotoiminnan tarpeet.

2) Espoo on ilmastoviisas verkostokaupunki

Parannetaan poikittaista joukkoliikenneverkkoa ja pyöräilyn edellytyksiä.

Huolehditaan hiilinieluista ja -varastoista.

Tuetaan erikokoisten keskusten vetovoimaisuutta ja toimintojen monipuolisuutta.

Mahdollistetaan hiilineutraalit energiaratkaisut.

3) Espoo on viihtyisä ja luonnonläheinen

Parannetaan tiivistyvän kaupunkiympäristön käveltävyyttä ja viihtyisyyttä historiaa vaalien.

Turvataan hyvin saavutettavat virkistysalueet.

Tuetaan luonnon monimuotoisuuden vahvistumista.

Vahvistetaan merellisyyttä ja vesistöjen merkitystä.

Malmiportti, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 212220, 15. kaupunginosa Niittykumpu

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalojen ja liikerakennuksen rakentaminen nykyisille toimistorakennusten korttelialueille. Suunnittelualueella nykyään sijaitseva toimistorakennus puretaan.

En näe ehdotuksessa suurempaa huomauttamista. 

Högnäs, asemakaavaehdotuksen hyväksyminen uudelleen nähtäville (MRA 32 §), alue 633000, 65. kaupunginosa Högnäs

Tämä on merkittävä kaavaehdotus. Högnäsin kaavaehdotus on ollut ensimmäisen kerran nähtävillä jo 2009. Sittemmin ehdotus on palannut muutaman kerran uudelleen valmisteltavaksi. 

Högnäsin alue sijoittuu Bodomjärven ja Matalajärven väliselle alueelle, jossa on pääosin vanhaa vapaa-ajan asumista. Nyt kaavaehdotus sallii alueen muuttumisen vakituisen asumisen alueeksi uudisrakentamisen myötä.

Monipiippuinen ehdotus, tätä tuumailen vielä.

Högnäs, asemakaavaehdotuksen hyväksyminen uudelleen nähtäville (MRA 32 §), alue 633000, 65. kaupunginosa Högnäs

Tämä liittyy edellisen ehdotuksen tiejärjestelyihin. 

Jupperin kadut, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 141009,
60. kaupunginosa, Laaksolahti

Asemakaavan muutoksen tavoitteena poistaa erilliset jalankulun ja pyöräilyn katuosuuden merkinnät.

Rakennuskiellon määrääminen Miilukorpeen

Miilukorvessa Metsälampeen rajautuvaa ranta-aluetta esitetään asetettavaksi rakennuskieltoon asemakaavan laatimista varten. Normikäytäntö. 

Tutustu koko esityslistaan täällä 

Ei kommentteja: